I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy Xonegames.pl właścicielem jest Karol Sarnek z siedzibą przy ulicy Bocheńskiej 2b w Krakowie.
 2. UŻYTKOWNIKIEM SKLEPU jest osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowana i posiadająca konto w Sklepie osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. KONSUMENTEM jest Użytkownik będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 4. Poprzez DZIEŃ ROBOCZY rozumie się każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
 5. KONTEM jest spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika, zawierający dane Użytkownika, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu, oznaczony unikalną nazwą (login).
 6. KLUCZEM ZABEZPIECZAJĄCYM (KODEM) jest unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przypisany do Treści cyfrowej, niezbędny do jej użytkowania. Klucz zabezpieczający (kod) stanowi oryginalne opakowanie w rozumieniu art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 827) zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”.
 7. PRODUKTEM jest przedmiot materialny, który jest sprzedawany w Sklepie przykładowo: programy komputerowe, akcesoria komputerowe i elektroniczne.
 8. TREŚCIĄ CYFROWĄ są dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, nieutrwalone na nośniku materialnym, sprzedawane w Sklepie, przykładowo: programy i gry komputerowe, książki w postaci ebooków, audiobooki.
 9. KARTĄ PRODUKTU jest strona internetowa w ramach Sklepu, na której dostępny jest szczegółowy opis Produktu lub Treści cyfrowej w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania przez Użytkownika z Produktów lub Treści Cyfrowych, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach.
 10. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży Produktów oraz Treści Cyfrowych.
 11. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji zamówień oraz dostawy Produktów i Treści cyfrowych, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 12. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktu lub Treści cyfrowych pomiędzy Użytkownikiem.
 13. W celu skorzystania ze Sklepu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 14. Korzystanie przez Użytkownika z Produktów i Treści Cyfrowych może wymagać dostępu do sieci Internet.
 15. Produkty i Treści cyfrowe dostarczane są na obszarze Rzeczypospolitej Polski.
 16. Promocje i rabaty w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji lub informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu stanowią inaczej.

II. Rejestracja w Sklepie

 1. Rejestracja w Sklepie możliwa jest na dwa sposoby:
  1. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego
  2. przy wykorzystaniu konta Użytkownika w portalu społecznościowym Facebook.

  Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail, loginu, ksywki, którą będzie się posługiwał oraz hasła, zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Użytkownika.
 3. W wyniku Rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może dokonywać zakupu Produktów i Treści Cyfrowych oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zakupionych przez Użytkownika Treści Cyfrowych.
 4. Po dokonaniu rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu loginu oraz hasła wskazanych przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji albo przy wykorzystaniu konta Użytkownika na portalu internetowym Facebook.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.


III. Zamówienia

 1. Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Z tytułu składania zamówień nie są pobierane dodatkowe opłaty.
 2. W momencie składania zamówienia Użytkownik potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabytą Treść cyfrową lub Produkt, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy Produktu do Użytkownika. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz wybór przycisku „Potwierdź zakup”.
 3. Zamówienia mogą być składane tylko przez osoby pełnoletnie.
 4. W Sklepie przy każdym Produkcie i Treści Cyfrowej na Karcie produktu zamieszczone są informacje odpowiednio o Produktach lub Treściach Cyfrowych oraz cena Produktu lub Treści cyfrowej.
 5. Ceny Produktów i Treści Cyfrowych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:
  1. kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu (koszty te dotyczą jedynie Produktów, Treści cyfrowe przesyłane są nieodpłatnie). Koszty wysyłki każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy i w zakładce „koszty wysyłki” na stronie internetowej Sklepu.
 6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów lub Treści cyfrowych wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnym kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.
 7. Po zalogowaniu się na konto Użytkownik dokonuje wyboru Produktów lub Treści cyfrowych, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w wirtualnym koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie.
 8. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Produkty lub Treści cyfrowe, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Użytkownika sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Użytkownik, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup”
 9. Po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze należy je potwierdzić poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej e-mail) lub poprzez przycisk „potwierdź” w zakładce „Historia transakcji” na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, zostaną automatycznie anulowane.
 10. Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

IV. Dostawy

 1. W przypadku, gdy jedno zamówienie Użytkownika obejmuje zarówno Produkty jak też Treści Cyfrowe rozdzielą zamówienie w ten sposób, że osobno dostarczone zostaną Użytkownikowi Produkty a osobno Treści cyfrowe.
 2. Dostawa Produktów następuje według wyboru Użytkownika, dostępne sposoby dostawy wraz oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Użytkownik, wskazane są w Sklepie w zakładce „Koszty wysyłki”, przy wyborze przez Użytkownika sposobu dostawy w koszyku oraz w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w punkcie 3 ust. 10 powyżej.
 3. Od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Produktów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 Dni Roboczych od daty wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty wysyłki”.
 4. Koszty przesyłek stanowią ceny brutto wyrażone w polskich złotych (zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce).
 5. Szczegółowe zasady, odnoszące się do Treści Cyfrowych wskazane zostały w punkcie 6 i 7 Regulaminu.

V. Płatności

 1. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:
  • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) – tylko w odniesieniu do Produktów,
  • Płatność przelewem lub kartą kredytową,
  • Płatność przy pomocy Paysafecard
 2. W Sklepie mogą zostać wprowadzone także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.


VI. Postanowienia odrębne dotyczące Treści cyfrowych – Gry

 1. Sklep oferuje gry w postaci Treści cyfrowych do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet [Gry cyfrowe].
 2. Zakupu Gier cyfrowych można dokonać tylko z komputera znajdującego się na terytorium Polski.
 3. Korzystanie z niektórych Treści cyfrowych wymaga posiadania przez Użytkownika kont na zewnętrznych w stosunku do Sklepu platformach internetowych, takich jak przykładowo: Orgin, Steam, Gog.com. Informacja na ten temat zamieszczana jest każdorazowo na Karcie produktu.
 4. Zamówienia składane na Gry cyfrowe wymagają opłaty z góry, tj. przed dostawą.
 5. Gry cyfrowe mogą zawierać dodatkowe zabezpieczenie w postaci Klucza zabezpieczającego. Wszystkie wymagane Klucze zabezpieczające zostaną udostępnione Użytkownikowi w zakładce „Moje Produkty do pobrania”.
 6. W zakładce „Historia transakcji” dostępnej w Koncie Użytkownika istnieje możliwość sprawdzenia listy zakupionych przez Użytkownika Gier cyfrowych, jak również wymaganych Kluczy zabezpieczających.
 7. Właścicielowi egzemplarza Gry cyfrowej przysługuje licencja na korzystanie z zakupionej Gry cyfrowej, której zakres został wskazany w treści umowy licencyjnej dostępnej każdorazowo podczas instalacji Gry cyfrowej. Obejmuje ona wyłączenie korzystanie Gry cyfrowej zgodnie z jej przeznaczaniem, na jednej stacji roboczej chyba, że wydawca Gry cyfrowej lub inny podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Gry cyfrowej przewiduje możliwość dodatkowych instalacji. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.

VII. Dystrybucja cyfrowa książek (ebooki i audiobooki)

 1. Sklep może oferować książki w formie ebooków i audiobooków do pobrania drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Szczegółowe wymagania dot. oprogramowania oraz wymagania sprzętowe umieszczone są na Karcie produktu.
 3. Ebooki i audiobooki oferowane drogą cyfrową dostępne są w następujących formatach:
  • pdf – pliki pdf są odpowiednie na tablety i czytniki o dużych ekranach. Gorzej sprawdzają się na mniejszych urządzeniach, jeżeli będzie potrzeba powiększenia tekstu.
  • epub – ze względu na swoją strukturę oraz wygodę czytania epub jest obecnie najpopularniejszym formatem ebooków na świecie.
  • mobi – format przeznaczony na czytniki Kindle.
  • mp3 – (audiobooki) – audiobooki możliwe są do odczytania na dowolnym urządzeniu, które odtwarza pliki mp3 (np. mp3/mp4 player, tablet, notebook, komputer PC).
 4. Na Kartach produktu widoczne są formaty, w jakich dostępny jest dany ebook lub audiobook. 5. Na Karcie produktu można wybrać również format, który użytkownik zamierza pobrać.
 5. Zakupiony ebook lub audiobook, jak i inne dostępne ich formaty umieszczone są w zakładce „Moje Produkty do pobrania” dostępnej w Koncie Użytkownika. Link do pobrania ebook udostępniony będzie także w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
 6. Jeżeli egzemplarz dostępny jest w różnych formatach (np. epub i pdf), wówczas zakup ebooka lub audiobooka w jednym formacie umożliwia pobranie jej w innych dostępnych formatach, z wyłączeniem formatu audio. Inne formaty można pobrać w „Moje Konto” dostępnej w Koncie Użytkownika.
 7. Zamówienia składane na ebooki i audiobooki oferowane drogą elektroniczną wymagają opłaty z góry.
 8. W zakładce Moje produkty do pobrania istnieje możliwość sprawdzenia listy pobranych ebooków i audiobooków. Użytkownik ma także możliwość wielokrotnego pobrania zakupionego wcześniej tytułu.
 9. Właścicielowi egzemplarza zakupionego drogą elektroniczną przysługuje licencja na korzystanie z zakupionego produktu, zgodnie z jego przeznaczaniem. Właścicielowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania oprogramowania i materiałów dołączonych, wprowadzania tzn. instalowania i kopiowania całości lub części oprogramowania ani żadnej jego części lub dokumentacji w sieci Internet.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Produkty lub Treści cyfrowe mają wady, a także jeżeli Produkt lub Treści Cyfrowe są niezgodne z opisem zamieszczonym na Karcie Produktu w Sklepie.
  1. W celu złożenia reklamacji Użytkownik może skorzystać z formularza.
 2. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Przedmiot lub Treść cyfrową, której reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

IX. Gwarancja

 1. Produkty lub Treści cyfrowe sprzedawane mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. nie udzielają żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty lub Treści cyfrowe. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: qzuhhhhd@gmail.com
 2. W przypadku Produktu lub Treści cyfrowej, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Użytkownik może w odniesieniu do Produktu posiadającego wadę, według swojego wyboru korzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zwrócić się do Producenta lub Dystrybutora (w tym zakresie możliwe jest skorzystanie z pośrednictwa  albo korzystając z uprawnień przysługujących mu  z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień punktu 8 Regulaminu.

X. Odstąpienie od umowy (Zwrot)

 1. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Produktu bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres qzuhhhhd@gmail.com
  2. Skorzystać z formularza.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócą Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez . Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Produkt, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku zwrotu Produktu, za który płatność dokonywana była przez Konsumenta przy odbiorze (przesyłka za pobraniem), w zależności od wyboru Konsumenta i za jego zgodą zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub w formie przekazu pocztowego.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nie są zobowiązane do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić zamówiony uprzednio Produkt.
 5. mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. W związku z regulacją art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy w przypadku zakupu produktu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku użycia przez Konsumenta Klucza zabezpieczającego (kodu) stanowiącego oryginalne opakowanie w rozumieniu przepisów ww. ustawy lub w przypadku braku usunięcia oryginalnego opakowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do użytkowników niebędących konsumentami.
 8. W związku z regulacją art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zakupu produktów niezapisanych na nośnikach materialnych, tj. nabytych drogą elektroniczną (dystrybucja cyfrowa), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Powyższe znajduje zastosowanie również w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.09.2018
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, za ważne przyczyny uważa się: zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego; zmiana zakresu świadczonych usług drogą elektroniczną; konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z prawem, konieczność dostosowania Regulaminu do orzeczeń, wytycznych i zaleceń władz publicznych; konieczność poprawy ewentualnych błędów językowych, gramatycznych, omyłek pisarskich w treści Regulaminu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom serwisu i przeciwdziałanie nadużyciom; konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu w związku ze zmianą sposobu zawierania umów.
 3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Regulaminu poinformuje użytkowników o zmianie Regulaminu, przesyłając im na adresy e-mailowe zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego. Regulamin będzie wiążący nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie Regulaminu. W przypadku braku zgody na zmiany w Regulaminie Użytkownik powinien usunąć Konto.
 4. W celu usunięcia Konta należy przesłać żądanie na adres e-mail: qzuhhhhd@gmail.com. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte. Użytkownik może także samodzielnie usunąć Konto, poprzez wybór opcji usunięcia Konta po zalogowaniu się do Sklepu. Usunięcie Konta jest równoznaczne z usunięciem konta w serwisie.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej qzuhhhhd@gmail.com